Tietosuojaseloste

PROTO:n tietosuojaseloste
päivitetty 31.10.2020

Rekisterinpitäjän tiedot

PROTO – Pohjois-Suomen muotoilijat ry
PL 42
00015 OULUN KAUPUNKI

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:
Johannes Helama
johannes.helama(at)proto.fi

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

PROTO huolehtii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti siitä, että sen toiminnassa tapahtuva henkilötietojen käsittely on lainmukaista ja rekisteröityjen kannalta läpinäkyvää.

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti ja huolellisesti. PROTO käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyn tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoja kerätään vain PROTO:n toiminnan kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja niitä vastaavasti käytetään vain PROTO:n toiminnan kannalta tarpeellisiin ja lainmukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietojen keräämisestä tiedotetaan rekisteröityjä asetuksen edellyttämällä tavalla.

PROTO myös pyrkii oma-aloitteisesti pitämään hallussaan olevat henkilötiedot ajantasaisina ja poistaa henkilötiedot kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun niiden käsittelylle ei enää ole olemassa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen pohjautuvaa oikeutusta tai käsittelyperustetta, kuten lakiin perustuvaa velvoitetta, rekisteröidyn suostumusta, rekisterinpitäjän oikeutettua etua tai sopimusta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisena oikeusperusteena on

jäsenen, työntekijän tai yhteistyökumppanin (”rekisteröidyt”) suostumus;
sopimuksen valmistelu tai täytäntöönpano;
lakiin perustuva velvoite;
tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu, paitsi jos henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu arvioidaan asetuksen mukaisesti suhteessa rekisteröidyn perusoikeuksiin ja -vapauksiin. Rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta on kysymys yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisen kannalta olennaisissa asioissa, kuten etsiessämme uusia rekrytoitavia jäseniä tai yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä yhteistyökumppaneita, pyrkiessämme tekemään yhteistyötä rekisteröityjen kanssa sekä viestiäksemme rekisteröidyille toimintamme kannalta merkityksellisistä, oletettavasti myös rekisteröidyille itselleen olennaisista asioista.

PROTO:n yhteistyökumppanilla tarkoitetaan PROTO:n sopimuskumppaneita, sidosryhmiä ja muita muotoilualaan liittyviä toimijoita, joiden kanssa tehdään tai pyritään tekemään yhteistyötä.

Henkilötietojen käsittelytarkoitukset

Käsittelytarkoitukset sisältävät seuraavat tilanteet:

Jäsen-, työ- tai yhteistyösuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, jäsenpalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen.
Jäsen- tai yhteistyökumppanisuhteen analysointi ja ryhmittely, tietokokonaisuuksien hallinta ja kehittäminen, viestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen sekä kampanja– ja kontaktihistorian
hallinta.
PROTO:n toiminnan sekä palvelu- ja tuotetarjoaman toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen.

Rekisterin sisältö

Jäsentä, työntekijää tai yhteistyökumppania yksilöivät tiedot:

Nimi
Puhelinnumero
Osoite
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Muut henkilön antamat henkilötiedot
Henkilötietojen lähteet
Jäseneen, työntekijään tai yhteistyökumppaniin liittyviä tietoja kerätään asianosaiselta itseltään PROTO:n rekisteröitymisen tai työsuhteen yhteydessä, tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä, jäsenpalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan jäseneltä, työntekijältä tai yhteistyökumppanilta.

Henkilötietojen luovuttaminen

PROTO voi luovuttaa henkilötietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jäsenen tai yhteistyökumppanin tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin
kuuluville tahoille:

Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten maksupalvelun tarjoajille
Yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin vain jos tähän on saatu rekisteröidyltä suostumus.

Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki, PROTO:n etu tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu niin vaatii.

Henkilötietojen luovuttaminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asianosaisen suostumusta, ja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella vain, jos PROTO tallentaa tai tallennuttaa henkilötietoja käyttämäänsä pilvipalveluun, jonka palvelin fyysisesti sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Näiltäkin osin PROTO rekisterinpitäjänä sitoutuu varmistamaan, että pilvipalveluiden tietoturva on korkealuokkaista ja muutoinkin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on muun muassa seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15-22 artiklat):

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevaa itseään koskevaa tietoa poistettavaksi tai oikaistavaksi. Lisäksi hänellä on oikeus rajoittaa ja vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä.

Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Voimme käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) käyttökokemuksen parantamiseen ja liikenteen tilastointiin.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla keräämme tietoa sivujemme käytöstä, käyttäjien päätelaitteista, sijainnista sekä verkkoselaimesta. Lisätietoa evästeistä löydät täältä: http://www.allaboutcookies.org/

Voimme käyttää tarvittaessa myös Google Analytics -analytiikkapalvelua. Sen avulla seuraamme sivuston kävijämääriä sekä analysoimme ja kehitämme sivustoa käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisätietoa Google Analyticsistä löydät täältä: http://analytics.google.com/

Halutessasi voit poistaa evästeet käytöstä, mutta tällöin kaikki verkkosivujemme sisällöt eivät välttämättä toimi oikein. Ohjeet evästeiden poistoon löydät täältä: http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/